Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Awesome Image

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmış olup 18.09.2018 tarihli ve 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen tutarlara ilişkin iyileştirici yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • -En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • -En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen
  • -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • -En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen

 

yabancı yatırımcıların gerekli olan ikamet izni ve vatandaşlık başvurularında ayrı ayrı talep edilen belgeler sadeleştirmiş olup ortak olarak belirlenen belgeler ile tek seferde ikamet izni ve vatandaşlık başvurusunun alınması sağlanacaktır.

 

1)    Taşınmaz Edinimi Yoluyla Vatandaşlık

Uygulamada en çok tercih ettiğimiz seçenektir. Sadece 250.000 Amerikan Doları karşılığında vatandaşlık kazanılmaktadır. Taşınmazın niteliği (konut, işyeri vs.) veyahut kat irtifakı veya kat mülkiyeti şeklinde olması vatandaşlık kazanılmasında engel teşkil etmemektedir.

Satışa veya satış vaadi sözleşmesine konu olan taşınmazın değerinin 250.000 USD olması gerekmektedir. Birden çok taşınmaz edinilerek de 250.000 USD sınırına erişilmesi mümkündür.Taşınmaz değerleme raporu, taşınmazın piyasa değerini gösterecektir.

Satın alınacak taşınmazın tapupu sicilinde başka bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Gerekli belgeler verildiğinde, vekaletname ile Türkiye’de olmayan müvekkiller adına taşınmaz alımı, oturum izni ve vatandaşlık başvurusu ile ilgili işlemler avukatlarca yapılabilmektedir.

Taşınmazın üç yıl devredilemeyeceğine dair taahhüt tapuya şerh edilir. Tapu devrini müteakip yetkili kurumdan Uygunluk Belgesi alınır. Belgeler tamamlanarak oturum iznine ve vatandaşlığa başvurulur ve aynı gün oturum izni verilir. Başvuru neticesinde 2 ila 4 ay arasında vatandaşlık kazanımı beklenmektedir.

 

2)    Üç Yıl Boyunca Mevduat Hesabında USD Bulundurulması Yoluyla Vatandaşlık

 

Sıkça tercih edilen bir diğer seçenektir. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen kimse vatandaşlık kazanabilmektedir.

Faizli veya faizsiz (kar payına katılım yolu) hesaplar açılması mümkündür. Anapara olan 500.000 Amerikan Dolarına üç yıl boyunca dokunmamak kaydıyla; faizi her zaman bankadan çekmek mümkündür.

Prosedür nispeten kolaydır.

 

3)    Sabit Sermaye Yatırımı Yoluyla Vatandaşlık

Sabit sermaye yatırımları, yeni mal ve hizmetlerin üretilmesi için gerek duyulan taşınmaz araçların temini için yapılan harcamaları açıklarken başvurulan bir kavramdır. Bu şekilde vatandaşlık kazanımı için en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başvuran adına uygunluk belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Başvuru, gerekli belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı olarak yapılacaktır (başvuru dilekçesi ekinde; yatırım bilgi formu, ticaret ortaklık yapısını gösteren sicil gazetesi, özel amaçlı rapor, yabancı yatırımın doğrudan şirket sermayesine aktarıldığının kanıtı gibi). İlerleyen yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye gideri hesaplanırken, son 3 yılda yapılan harcamalar dikkate alınacaktır. Hâlihazırda mevcut olan bir yatırıma ek, sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ek yatırımın başlangıcından itibaren sabit sermaye yatırımı miktarındaki artış dikkate alınacaktır.

Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500,000 ABD Doları olması gerekmektedir.

 

4)    50 Kişiliye İstihdam Sağlanması Yoluyla Vatandaşlık:

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu gerekçesiyle uygunluk belgesi talebinde bulunan yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü) yazılı başvuruda bulunur.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular yedi işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurularda eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibine otuz günlük süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliği giderilmeyen başvurular reddedilir.

Yapılan değerlendirme neticesinde gerekli koşulları karşıladığı tespit edilen yabancılara ilişkin başvuru sonuçları İçişleri Bakanlığına ve başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru dilekçesine eklenmiş; pasaport fotokopisi, noterden alınmış imza beyannamesi, İstihdam Bilgi Formu,  sicil gazetesi kayıtları ve güncel tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi, sigortalı olarak çalışan kişilerin listesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi, vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınmış yazı,  sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış yazı,  şirkete son altı ay içerisinde idari para cezası verilip verilmediğine dair yazılı beyan gibi belgelerle başvuru yapılmaktadır.

Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu şirket veya şirketlerdeki sermaye payı ve hisse oranının yeterli düzeyde olup olmadığı Bakanlıkça değerlendirilir.

Başvuruların incelenmesinde, şirketin istihdam ettiği tam zamanlı olarak çalışan Türk vatandaşlarının son altı aylık dönemdeki süreklilik durumu dikkate alınacaktır.

 

5)    Devlet Borçlanma Araçlarının Satın Alınması Yoluyla Vatandaşlık:

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yurtiçi piyasalarda ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının ortak adıdır.

En çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre yapılmaktadır. Buna göre;
– 1 yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili,
– 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birincil piyasada ihale yöntemiyle ihraç edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini doğrudan Merkez Bankası şubeleri vasıtasıyla (herhangi bir komisyon ödemeksizin) kendiniz alabileceğiniz gibi, banka, aracı kurum gibi bir aracı vasıtasıyla da (komisyon ödemek suretiyle) alabilirsiniz. Devlet İç Borçlanma Senetleri birincil piyasada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edildikten sonra vade tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bağımsız olarak işleyen ikincil piyasalarda sürekli alım satım işlemlerine konu olmaktadır. İkincil piyasalardan Devlet İç Borçlanma Senedi almak için banka, aracı kurum gibi bir aracıyla irtibata geçmeniz gerekmektedir. Bu yüzden hamili adına kayıtlı olan bu senetlerin ikincil piyasada kimlerin ellerine geçtiği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde herhangi bir kayıt ve takip işlemi yapılmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri, Devlet’in kendi borcu olduğundan hiç bir garantiye gerek kalmaksızın güvenilir bir yatırım seçeneğidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı borcu, anapara ve faizi ile beraber zamanında öder. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç etmiş olduğu Devlet İç Borçlanma Senetlerinin bazıları dönemler itibariyle bazıları da vade sonunda faiz getirisi sağlarlar, bir çoğu likit enstrümanlar olup, istenildiği zaman nakde çevrilebilir.

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını (Devlet Tahvili) satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen kimse vatandaşlık kazanabilmektedir.

 

6)    Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı Satın Alma Youyla Vatandaşlık:

19/9/2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle “En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Uygunluk belgesi almak amacıyla başvuruda bulunacak yabancı kişi, adı, soyadı, doğum tarihi, yabancı kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri, MKK sicil numarası ile sahip olduğu GYF veya GSYF ile ilgili yatırım bilgilerini içeren yazılı başvuruyu pasaport fotokopisi ekte sunulmak suretiyle SPK kuruluna yapacaktır. Başvurunun yabancı kişi adına vekil tarafından yapılması durumunda, başvuruya ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlayacak hükmün vekâletnamede bulunması gerekmektedir.

SPK tarafından gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren 2 işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yapılacak yazılı talep ile, ilgili yabancı kişinin MKK’da kaydi olarak takip edilen GYF veya GSYF katılma payına Yönetmelikte aranan asgari kapsam ve tutarda sahip olup olmadığı bilgisinin 3 iş günü içerisinde Kurulumuza bildirilmesi talep edilir.

  1. GYF veya GSYF katılma payları için öngörülen 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında asgari yatırım şartı, katılma paylarının yatırımcı hesabına aktarıldığı tarihteki (peyder pey alım yapılıyor ise her bir alımın yapıldığı tarihteki, tek seferde yapılıyor ise bu alımın yapıldığı tarihteki) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Amerikan Doları efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru kullanılarak hesaplanır.
  2. Yatırımcının Yönetmelik çerçevesinde vatandaşlığa hak kazanması için ilgili katılma paylarına, asgari tutar yatırım şartının sağlandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca kesintisiz olarak sahip olması gerekmekte olup bu kapsamda katılma paylarının satış ve devir gibi işlemlerle yatırımcı iradesi ile azaltılmaması gerekmektedir.

iii.         Döviz kurunun değişmesi neticesinde katılma paylarının değerinin 500.000 ABD Dolarının altına inmesi vatandaşlık başvurusunu ve/veya kazanımını etkilemez.

 

MKK’dan alınan yazı üzerine yatırım şartlarının taşındığı hususunun tevsik edilmesi üzerine “Uygunluk Belgesi” 2 iş günü içerisinde düzenlenir. Aynı anda yabancının kendisine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek olan “Uygunluk Belgesinin” içeriğinde yabancı kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri yer alır. 

 

Taflan Hukuk Bürosu Av. Muhammet Yasir Taflan ve çeşitli hukuki alanlarda uzman kadrosuyla farklı ülkelerden işbirliği içerisinde bulunduğu birçok hukuk bürosuyla, sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.